DÁREK K NÁKUPU NAD 990,- | Vonný olej kadidlo! Nepropásněte šanci na péči o sebe! Objednejte hned.

Bezpečnostní upozornění

Bezpečnostní informace

Obecné upozornění

Informace pro spotřebitele

Každý spotřebitel musí dodržovat bezpečnostní doporučení uvedené na obalu svíčky The Cotton Couturier a zde na našem e-shopu.

Může se stát, že dojde k odlepení bezpečnostní etikety ze dna svíčky, a proto vždy pozorně čtěte tyto bezpečnostní pokyny, řiďte si jimi a dodržujte je.

Norma ČSN EN 15494 (650121) určuje bezpečnostní značení svíček určených k hoření v místnostech.

Povinné bezpečnostní informace

 1 Obecný symbol varování.
 
2 Hořící svíčku nikdy nenechávejte bez dozoru.
 
3 Hořící svíčku umístěte mimo dosah dětí a domácích zvířat.
 
4 Mezi hořícími svíčkami vždy ponechte vzdálenost odpovídající nejméně pětinásobku průměru svíčky.
 
5 Hořící svíčku nenechávejte na, nebo v blízkosti předmětů, které se mohou snadno vznítit.
 

Volitelné bezpečnostní informace

6 Neumísťujte svíčky do průvanu.
 
7 Neumísťujte svíčky blízko zdroje tepla.
 
8 Umísťujte svíčky ve vzpřímené poloze
 
9Před každým zapálením upravte knot na délku asi 0,5-1 cm. My ovšem doporučujeme zkrácení na 4mm.
 
10 Plamen vždy uhaste. Nesfoukávejte ho.
 
11 Vždy používejte svícen.
 
12V roztaveném vosku nenechávejte zápalky, ani jiné úlomky. Mohlo by tak dojít k rozšíření ohně.
 
14Nehaste tekutinami.
 
15 Čajové svíčky používejte pouze ve svícnech a lampách s dostatečným odvětráváním.
 
nejez Svíčky ani jejich části nekonzumujte.
 

 

Upozornění!

Vonné i esenciální oleje obsahuji chemické látky, které mohou vyvolat podráždění kůže a očí, či způsobit alergickou reakci a mohou být toxické pro životní prostředí. 

Svíčky v souladu s nařízením EU jsou označeny CLP, které se řídí aktuálním nařízením Evropské unie a jeho použití a obsah jsou dané zákonem. CLP etiketa obsahuje piktogramy, údaje o společnosti, bezpečnostní věty, chemické složky, které mohou vyvolávat alergickou reakci. V souladu s nařízením EU se CLP brzy objeví i na e-shopu u jednotlivých produktů. Pokud u produktů není CLP uvedeno, pak není zákonem vyžadováno. CLP etikety obsahují i informace o kódu UFI (Jedinečný identifikátor složení).

CLP  - (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (nařízení CLP) slaďuje předchozí právní předpisy EU se systémem GHS (globálně harmonizovaným systémem klasifikace a označování chemických látek), což je systém Organizace spojených národů pro identifikaci nebezpečných látek a informování uživatelů o těchto nebezpečích. Souvisí také s právními předpisy, které se týkají nařízení REACH. Nařízení CLP vstoupilo v platnost dne 20. ledna 2009 a postupně nahradí klasifikaci a označování podle směrnice o nebezpečných látkách (67/548/EHS) a směrnice o nebezpečných přípravcích (1999/45/ES). Obě směrnice byly zrušeny dne 1. června 2015.
 
UFI - Jedinečný identifikátor vzorce je 16místný kód, který se uvádí na štítku směsí. UFI je prvek při předkládání nebezpečných směsí, který se musí realizovat v harmonizované podobě (PCN).

Výsledkem předkládání bude, že zdravotnický personál v členských státech EU dostane k dispozici jednotné údaje. Použití tohoto kódu umožňuje toxikologickým střediskům poskytovat v nouzových situacích informace o nebezpečné směsi.

Ustanovení týkající se používání UFI a označování směsí byla oznámena v Nařízení Komise (EU) 2017/542, kterým se mění nařízení (ES) 1272/2008 (CLP) přidáním nové Přílohy (VIII) k tomuto nařízení. Tato ustanovení budou povinná pro všechny členské státy EHP.

Zpět do obchodu